VILLKOR FÖR HYRA AV FÖRRÅD

Villkor för hyra av förråd

1 Hyrestid och uppsägning

1.1

Förråd hyrs per kalendermånad och betalas i förskott.

Om uppsagt förråd ej är tömt och nycklar återlämnade till det avtalade datumet för avflyttning anses inte avtalet vara avslutat och blir automatiskt förlängt tillsvidare.

1.2

Uppsägning kan ske om Kunden använder förrådet i strid med dessa villkor eller de Allmänna villkoren för Förrådshuset, eller om annan befogad anledning till förverkande föreligger.

2 Kundens användning av förrådet och förrådets skick

2.1

Förrådet får endast användas för förvaring. I förrådet får det inte förvaras gods som kan orsaka skada, t.ex. livsmedel, miljöfarligt, brandfarligt eller explosivt material. Inte heller varor som Kunden inte har laglig rätt att inneha. Om Kunden förvarar sådant gods i förrådet har FÖRAB rätt att omedelbart häva hyresavtalet och låta destruera godset på Kundens bekostnad.

2.2

Förrådet hyrs ut i befintligt skick. Kunden får inte göra ingrepp eller förändringar i förrådet, såsom t.ex. att måla, borra, fästa hyllor, utföra om- eller tillbyggnad eller i övrigt förändra dess konstruktion. Används lagerhyllor skall dessa placeras fritt på golvet. Kunden skall på begäran ge Förrådshuset tillträde till förrådet för tillsyn eller åtgärder.

2.3

Inför inflyttning skall Kunden tillse och försäkra sig om att det inte finns skadedjur i det gods som ska förvaras i det hyra förrådet. Medförs skadedjur kan Kunden bli ansvarig för sanering och eventuella andra skador som uppkommit på grund av skadedjuren. Det gäller även sanering och skador som uppkommit för tredje part.

Vid avflyttning skall förrådet tömmas och lämnas i ursprungligt skick. Kundens nyckel lämnas tillbaka och Förrådshuset skall ges tillfälle att besiktiga förrådet. Om Kunden underlåter att tömma förrådet vid avflyttning debiteras Kunden kostnaderna för städning och bortforsling av kvarvarande gods.

 2.4

Kunden förbinder sig att följa Förrådshusets gällande ordningsregler. Ordningsreglerna finns anslagna i korridorerna i anslutning till förråden.

3 Hyra och betalning

3.1

Om två månaders hyra är obetalda räknat per respektive förfallodag anses förrådet som övergivet. Detta oavsett om de förfallna obetalda hyrorna avser månader i följd eller inte.

När förrådet anses som övergivet tillfaller eventuell kvarvarande egendom FÖRAB utan lösen. FÖRAB informerar Kunden, via ett (1) mail och rekommenderat brev till uppgiven adress, beloppet på skulden; obetald hyra, kostnad för inaktivering av nyckel, byte av lås och tömning av förrådet/förråden och övriga tillkommande kostnader. Kunden har rätt att inom en månad efter information om att förrådet ansetts som övergivet reglera skulden och återfå sin egendom.

Om Kunden inte reglerar skulden inom en månad från avsänt rekommenderat brev/skickat mail äger FÖRAB rätt att bedöma om godset skall transporteras bort och slängas eller säljas så att fordran samt kostnader för hyra, nycklar, bortforsling, städning, försäljning och övriga tillkommande kostnader täcks.

När förrådet anses som övergivet betraktas hyresavtalet som uppsagt även om reglering av upplupna skulder sker.

4 Överlåtelse av förrådet

4.1

Kunden får inte hyra ut förrådet eller delar av detta i andra hand utan skriftligt medgivande från Förrådshuset. Sker detta äger Förrådshuset rätten att säga upp avtalet i förtid.

5 Särskilda bestämmelser

5.1

Kunden förbinder sig genom påtecknande av hyresavtalet att följa alla regler vilka avser tillträde till förråd:

  • Tillträde till förråd får endast ske under följande tider:
    Alla dagar mellan 07:00 och 22:00.
  • Kunden får således ej befinna sig i lokalen under andra tider, utan skall ha lämnat lokalen före kl. 22.00. I annat fall utlöses larm. Om Kunden genom eget vållande, i strid mot gällande regler, orsakar falsklarm så skall Kunden betala för de utryckningskostnader som uppkommer.
  • Kunden får ej låta annan kund eller annan obehörig person passera in eller ut tillsammans med honom/henne genom dörr/port vid något tillfälle.
  • Kunden ansvarar för att nycklar förvaras på betryggande sätt och att de ej kommer i orätta händer. Om Kunden blir av med någon av nycklarna måste Kunden omedelbart anmäla detta till Förrådshuset. Förlust av nyckel debiteras med 500:-. Nyckel som inte har återlämnats 14 dagar efter avslutat hyresavtal debiteras med 500:-.

5.2

Förrådshuset har, genom egen personal eller anlitad entreprenör, rätt att öppna förrådet för att utöva tillsyn och utföra reparations- och underhållsarbeten samt för att begränsa omfattning av eventuell skada till exempel vid vattenläckage, mögel eller skadedjur.

Om Förrådshuset vid tillsyn enligt ovan bedömer att åtgärder är nödvändiga för att förhindra eller begränsa skada på Förrådshuset eller annans egendom, äger Förrådshuset rätt att, i den omfattning Förrådshuset anser lämplig, slänga eller flytta förvarad egendom. Förflyttning av egendom kan ske såväl inom anläggningen som till annan anläggning. Förrådshuset åtar sig att så snart som möjligt informera Kunden om vidtagen åtgärd. Om Förrådshuset vidtar åtgärder på grund av orsak hänförlig till Kunden, exempelvis om Kunden orsakat vattenläckage, mögel eller skadedjur, sker sådana åtgärder på Kundens bekostnad.

5.3

Om förvarat gods angrips av skadedjur eller hälsovådliga ämnen såsom t.ex. mögel, skall godset omedelbart genomgå vederbörlig sanering, oavsett anledning till angreppet. Vidare skall händelsen anmälas till och regleras som försäkringsfall hos behörigt försäkringsbolag. Kunden har med hänsyn till de hälsorisker som kan uppstå med anledning av angreppet, inte rätt att hämta ut angripet gods förrän egendomen genomgått ovan angiven sanering. Om Kunden motsätter sig att godset genomgår angiven sanering har Förrådshuset rätt att slänga eller sälja godset. Om Kunden i strid med ovan ändå hämtar ut osanerat gods är Kunden skyldig att hålla Förrådshuset skadeslös för alla förpliktelser, skyldigheter eller ansvar av vad slag det må vara som Förrådshuset kan ådra sig i förhållande till Kunden, övriga kunder eller tredje man, som en följd av Kundens uttag av godset.

5.4

Gods som väsentligt avviker från vad som normalt förvaras i förråd i fråga om värde, känslighet, stöldbegärlighet m.m., såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande får inte heller förvaras i förrådet. Gods får endast förvaras i det av Kunden hyrda utrymmet. Kunden får ej bedriva rörelse eller annan verksamhet i Förrådshusets lokaler.

5.5

Kunden ansvarar själv för att förvarat gods är försäkrat via hemförsäkring eller annan försäkring.