Information om Dataskydd för Förrådshusets kunder

Förrådshuset AB, (”vi” eller ”oss”) kan från tid till annan lagra information om fysiska personer och använda sådan information för olika ändamål. Denna information avser personer som använder Förrådshusets tjänster, till exempel kunder. Information som avser fysiska personer benämns i det nedan som ”personuppgifter”.

Vilken typ av personuppgifter lagras och används av oss?
Personuppgifter kan tillhandahållas oss från den fysiska personen eller samlas in på annat sätt. Uppgifterna kan delas in i följande uppgifter;

  • identifierande uppgifter; namn, adress, personnummer
  • kontaktuppgifter; e-postadress, telefonnummer
  • typ av tjänst
  • kommunikation mellan kunden och oss

Varför lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi använder vissa grundläggande personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till privatpersoner. Vi kan också komma att använda personuppgifter för marknadskommunikation.

På vilken grund lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi kan använda personuppgifter ifall det finns ett avtal. Exempel: en person köper en tjänst från Förrådshuset, då används den personens kontaktuppgifter för att hantera betalningar eller för att tillhandahålla tjänsten. Vi kan komma att i vissa fall inhämta samtycke för att använda personuppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamlingen, användningen eller annan behandling av dina personuppgifter. Vi kan också tillfälligt komma att använda personuppgifter för att uppfylla rättslig förpliktelse som åligger oss. Utomstående ges inte tillgång till personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifter?
Personuppgifter lagras av oss men bara så länge det är nödvändigt för fullgörande av våra förpliktelser och endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Personuppgifterna kommer att raderas ur våra register när de inte längre behövs. Personuppgifter i avtal, kommunikation och företagskorrespondens kan omfattas av dokumentationskrav enligt lag. Detta kan kräva en lagringstid på upp till 10 år. Alla andra personuppgifter raderas som utgångspunkt efter två år efter den senaste kontakten med den registrerade personen ifråga. Av säkerhetsskäl kan dock längre lagringsperioder förekomma för backuper.

Kameraövervakning
Vänligen observera att kamerabevakning sker på vår anläggning och att du kan fångas på övervakningsbilder som lagras. All kameraövervakning sker endast för din säkerhet och för förebyggande och upptäckt av brott. Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna under punkten Kontakta Förrådshuset nedan.

Vilka rättigheter har fysiska personer?
Ett samtycke som givit oss rätt att lagra eller annars använda personuppgifter kan alltid återkallas. Dessutom har fysiska personer följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Fysiska personer har rätt att fråga oss ifall personuppgifter som rör dem behandlas, och, i förekommande fall, begära information om vilka uppgifter vi har. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna.
  • Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till.
  • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till. I förekommande fall kommer de uppgifter som berörs att behandlas endast för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.
  • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har registrerade personer rätt att få ut de personuppgifter som rör dem och som vi har tillgång till, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan registrerade personer ha rätt att invända mot behandling av deras personuppgifter, varvid vi kan bli skyldiga att upphöra med att behandla deras personuppgifter.

Kontakta Förrådshuset
Vi är skyldiga att på begäran tillhandahålla ytterligare information samt att hantera registrerade personers begäran om att utöva de rättigheter som beskrivs ovan.

Sådan begäran kan skickas till: info@forradshuset.com. Registrerade personer kan också framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.

Har du frågor kring detta dokument är du välkommen att kontakta oss på info@forradshuset.com eller 0411-211007.

Uppdateringar av det här integritetsmeddelandet
Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar i den här integritetspolicyn. Om vi bestämmer oss för att ändra det här integritetsmeddelandet, kommer vi att meddela dig om dessa ändringar genom att lägga upp den senaste versionen på vår webbplats.