Allmänna villkor för förvaring av egendom hos Förrådshuset AB

Allmänna villkor för Förrådshuset

1 Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om hyra mellan Förrådshuset AB (nedan hänvisade till som ”FÖRAB”) och den kund som namnges i det särskilda hyresavtal till vilket dessa villkor är fogade (hänvisad till som ”Kunden”). Hyresvillkoren och de allmänna villkoren finns även på Förrådshuset AB:s hemsida forradshuset.com. Utöver dessa allmänna villkor kan det också finnas särskilda villkor för vissa tilläggstjänster eller erbjudanden.

2 Hyrestid, avtal och uppsägning

2.1

FÖRAB:s olika hyresytor uthyres på månadsbasis. Vid månadshyra löper perioden fr.o.m. den första dagen i månaden t.o.m. den sista i månaden. Hyrestiden gäller från inflyttningsdatum och gäller därefter per hel kalendermånad.

Information och instruktion om godkännande av avtal översänds via e-post tillsammans med avtal och villkor.

2.2

Hyresavtal som ej är uppsagt förlängs automatiskt med en ny kalendermånad. Båda parter kan när som helst skriftligen säga upp avtalet till upphörande vid utgången av innevarande kalendermånad.

Uppsägning efter den 14:e i kalendermånaden medför dock att avtalet upphör vid utgången av den kalendermånad som följer efter den månad då uppsägningen gjordes.

3 Hyra och betalning

3.1

Vid tecknande av avtal ska hyra erläggas för kvarvarande dagar i innevarande månad och närmast efterföljande månad så snart avi/faktura erhållits. Därefter ska månadshyran betalas i förskott senast sista vardagen i kalendermånaden.

3.2

Hyresavi för de kommande månadshyrorna sänds antingen via e-post eller brev till Kundens angivna e-post-, bostads- eller faktureringsadress. Väljer man att få hyresavi via post till den av Kunden för oss tilldelade bostads-/ faktureringsadressen, tillkommer en faktureringsavgift om 25 kr.

3.3

FÖRAB förbehåller sig rätten att justera hyresnivån enligt konsumentprisindex. Om kunden bundit upp sig under avtalsperioden sker justeringen först efter avtalsperiodens avslut.

FÖRAB skickar information om ändring av hyra, avgift eller hyresvillkor med brev till av Kunden anmäld bostadsadress och/eller till Kundens e-postadress om Kunden angivit sådan. Information anses ha nått Kunden senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

3.4

Vid försenad betalning ska Kunden utöver hyran erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.

3.5

Om två månaders hyra är obetalda, oavsett om hyrorna avser månader i följd eller inte, kan Kunden nekas tillträde till lokalen genom inaktivering av utlämnad nyckel. För denna åtgärd debiteras en avgift om 500:- utöver vad som utgår enligt punkt 3.4.

3.6

Uppsägning av detta avtal kan göras med en månads uppsägningstid av hyresvärden. Förskottsbetalad hyra återbetalas.

3.7

Uppsägning kan också ske om Kunden använder hyresytan i strid med dessa, eller separata, villkor eller om annan befogad anledning till förverkande föreligger.

4 Särskilda bestämmelser

4.1

Kunden ska informera FÖRAB skriftligt om ändringar av postadress, e-postadress eller telefonnummer innan förändringen träder i kraft. Kunden godkänner att kommunikation gällande hyresförhållandet sker elektroniskt via e-post om sådan angetts av Kunden.

 4.2

Hyresvärden håller lokalen försäkrad. Kunden ska hålla sin egendom försäkrad för förvaring. Hyresvärden har därmed inget ansvar för den egendom som förvaras.

4.3

För förlust eller skada på i Kunds egendom svarar FÖRAB endast i den mån förlusten eller skadan orsakats av att FÖRAB varit oaktsam.

 4.4

FÖRAB:s skyldighet att utge skadestånd omfattar maximalt ett belopp om ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring per kund och skadetillfälle. Skyldighet att utge skadestånd omfattar inte indirekta förluster.

 4.5

FÖRAB är fri från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet eller att utge skadestånd om FÖRAB:s åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av ett hinder utanför FÖRAB kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikits eller övervunnits.

 4.6

Kunden samtycker till att FÖRAB behandlar och inhämtar uppgifter om Kunden för informationsändamål och marknadsföring. För information om dataskydd se www.forradshuset.com.

5 Försäkringsskydd

5.1

Förvaring av egendomen hos FÖRAB sker helt på Kundens risk.

 5.2

Senast när Kunden har placerat egendomen i FÖRAB:s lokaler, ska Kunden ha försäkrat egendomen mot alla risker genom att ingå ett giltigt försäkringsavtal med ett i Sverige registrerat sakförsäkringsbolag till godsets fulla värde. Kunden garanterar vidare att försäkringsskyddet inte kommer att upphöra att gälla så länge hela eller delar av egendomen finns kvar i förrådet.

 5.3

FÖRAB frånsäger sig allt ansvar avseende förlust eller skada, som hänför sig till Kundens eventuella affärsrörelse, däribland följdskada, utebliven vinst eller driftsavbrott, samt allt ansvar för sådan förlust av eller skada på godset som vållats av risker, såsom

förlust av eller skada på gods orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordskalv, flygolycka, storm, översvämning, rämnande och/eller läckande rör, stöld till följd av inbrott med åverkan på in- eller utgång, upplopp, strejk, uppror, uppsåtlig skadegörelse samt påkörning av fordon, mal, insekter samt andra skadedjur som kan påvisas komma ifrån en extern källa.

6 Ändringar i Allmänna villkor

6.1

FÖRAB har rätt att vidta ändringar i dessa allmänna villkor. Underrättelse till Kunden om beslutad villkorsändring ska ske med minst en månads varsel före ikraftträdandet. Accepterar Kunden inte FÖRAB:s ändring i dessa allmänna villkor har Kunden alltid rätt att säga upp hyresavtalet i enlighet med villkor 2.2.